MENÜ
25.03.2020

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Hakkında Bilgilendirme Notu

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 53 maddeden oluşan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

7194 Sayılı Kanunla yapılan YENİ, vergi düzenlemelerinden olan Dijital Hizmet Vergisinin içeriği ve uygulamanın nasıl olacağı  aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Kanunun 1 ila 7 nci maddeleri ile Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla “Dijital Hizmet Vergisi” adıyla yeni bir vergi ihdas edilmiştir.

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı, bu ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması hizmetlerinden elde edilen hasılat bu vergi kapsamında kabul ediliyor.

Kanun uyarınca , dijital ortamda, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından Türkiye’de sunulan aracılık da dahil olmak üzere dijital hizmetlerden elde edilen hasılata %7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi  uygulanacaktır.

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olup, bunların tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye'de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi gibi hususlar dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmeyecektir.

Yukarıda belirtildiği üzere , Dijital Hizmet Vergisi’nin mükellefi kanunda tanımlanan dijital hizmet veren “Dijital Hizmet Sağlayıcıları” olacaktır. Söz konusu Dijital Hizmetler;

  • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti,
  • Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı,
  • Bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmet,
  • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesine yönelik hizmet,

olarak tanımlanmış olup, tanımlanan bu hizmetlere ilişkin aracılık hizmeti sağlayanlar da Dijital Hizmet Vergisine tabidir.

7194 Sayılı kanuna göre  DİJİTAL HİZMET VERGİSİ mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Dijital hizmet sağlayıcılarının, Gelir Vergisi Kanunu ya da Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam ya da dar mükellef olmasının veya dar mükellefiyet durumunda anılan faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin mükellefiyet açısından bir etkisi yoktur.

Verginin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacaktır. Hasılatın dövizle hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek olup, verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmayacak. Dijital hizmet vergisi, fatura ve bunun yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecektir.

Kanunda, “ilgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Eurodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, DİJİTAL HİZMET VERGİSİ mükellefiyeti kapsamına hem 750 milyon Euro hem de 20 milyon TL ölçütlerinin her ikisini birden karşılayanlar girecektir.Mükelleflerce ödenen vergi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak da indirilebilecektir.

Mükellefin finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacaktır.

İlgili hesap dönemi içinde bu hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet sona erecek ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden itibaren Dijital Hizmet Vergisi mükellefiyeti başlayacaktır. Hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınacaktır. Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca muafiyete ilişkin hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlayacaktır.

Bu hadleri verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya aynı kanunun 4. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın yetkisi bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, muafiyetin tespiti ve uygulanması amacıyla bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 30 gün ek süre verilecektir. Verilen ek süre içerisinde, bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenler muafiyetten yararlanamayacaktır.

Kanuna göre, Telgraf ve Telefon Kanunu’nun ulusal çapta kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler, Bankacılık Kanunu kapsamındaki bazı hizmetler, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat Dijital Hizmet Vergisi’nden istisna tutulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir.

Dijital hizmet sağlayıcılarının düzenleme uyarınca, mükellefiyet tesis ettirmesi gerekmektedir. Mükellefiyet, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde elektronik ortamda oluşturulacak olup, bu kapsamda, dijital hizmet sağlayıcılarının ilk kez verecekleri dijital hizmet vergisi beyannamesini sunmadan önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘www.digitalservice.gib.gov.tr’ adresinde yer alan formun elektronik ortamda doldurulup onaylanmasıyla dijital hizmet sağlayıcısı adına “dijital hizmet vergisi mükellefiyeti” tesis edilmiş olacaktır.

Yukarıda belirtildiği üzere 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek olup ,verginin oranı yüzde 7,5 olarak belirlenmiştir.Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanmasıyla hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Cumhurbaşkanı kararı ile bu oran, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e kadar indirilip, iki katına kadar artırılabilecek. Beyannameler, vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar verilecek ve vergi de aynı sürede ödenecektir.

2019 hesap döneminde düzenleme kapsamındaki hizmetlere ilişkin Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon liradan ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından fazla olanlar, dijital hizmet vergisinin mükellefi olup,aynı hesap döneminde söz konusu hizmetlerden Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon liradan ya da dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan az olanlar ise 1 Mart itibarıyla vergiden muaf tutulacak. İlgili hesap dönemi içinde bu hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet sona erecek ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden 4'üncü vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacak.

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından ödenen Katma Değer Vergisi hasılata dahil olmayacak.

Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmet türlerine ve faaliyet hacimlerine göre bu süreyi 3'er aylık tespit edebilecek.

Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek ve ödeme, vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların kartı veya kredi kartıyla da yapılabilecektir. 

Düzenlemeye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca dijital hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlere erişim engellenebilecek olup,

Bakanlık tarafından engelleme kararı verilmeden önce, dijital hizmet sağlayıcısı ya da Türkiye'deki temsilcisine ihtarda bulunulacak ve yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmesi istenecektir. Buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, alınan karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilecek. Engelleme kararının gereği de bildirimin ardından 24 saat içinde yerine getirilecek.

Mükellefin yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, Bakanlığın erişim engelinin kaldırılması kararı BTK'ye iletilecek ve 24 saat içinde hizmetlere erişimin açılması mümkün olacaktır.

Öte yandan 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere, %15 oranında stopaj vergisi yükümlülüğü getirilmişti.

Dijital Hizmet Vergisi, aşağıda ayrıntıları bildirilen 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen stopaj vergisini kaldırmamakta olup, Dijital Hizmetlere ilişkin getirilen %7.5 oranında vergi yükümlülüğü, aksine bir düzenleme getirilene kadar 476 sayılı düzenleme ile getirilen %15 stopaj vergisi ile birlikte uygulanacaktır. Söz konusu durum, mükelleflere çifte vergi yükümlülüğü getirmektedir.

Bilindiği üzere 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

  • Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15,
  • Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15,
  • Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0

oranında stopaj yapma yükümlülüğü getirilmişti.

Buna göre; anılan karar ile  kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler,  gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere, internet ortamında reklam hizmeti almaları halinde bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verene ve hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzerinden stopaj yapma zorunluluğu getirilmişti.

Dijital Hizmet Vergisi yukarıda yer alan düzenlemeden bağımsız olarak getirilmiştir.

Yani %7,5’luk DİJİTAL HİZMET VERGİSİ uygulaması, yukarıda yer verilen %15'lik stopaj uygulamasını kaldırılmamakta; söz konusu stopaj uygulamasından bağımsız bir vergi düzenlemesi olarak uygulanacaktır.

https://www.gib.gov.tr/dijital-hizmet-vergisi-uygulama-genel-tebligi-0

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm